Polski

Strategia Zielonej Lewicy w Akureyri

Wybory samorządowe 26 maja 2018

Zielona Lewica to ruch zorientowanych na przyszłość lewicowców, feministek i działaczy na rzecz ochrony środowiska, który chce pracować na rzecz równości społecznej oraz ochrony środowiska.Ważne jest dla nas , aby obręb gminy był postrzegany jako przestrzeń społeczna, a nie zakład pracy. Chcemy aby wszyscy mieszkańcy mogli na równych prawach korzystać zarówno z możliwości jak i usług finansowanych ze wspólnych funduszy. Gminy powinny być odpowiedzialne za świadczenie podstawowych usług i nie powinny zlecać ich wykonywania przedsiębiorstwom lub osobom prywatnym.


Środowisko naturalne
Akureyri powinno nadal odgrywać wiodącą rolę w zakresie segregowania odpadów oraz przewodniczyć w ruchu na rzecz ochrony środowiska na Islandii. Należy położyć nacisk na wyeliminowanie wszystkich form zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym otoczeniu.

 • Uczyńmy Akureyri miastem , które nie narusza równowagi ekologicznej, i uzyskajmy oficjalne dokumenty, które to poświadzczą.
 • Osiągnijmy niezależność od produktów pochodzenia węglowego do roku 2040.
 • Przygotujmy spis siedlisk przyrodniczych dla terenów w Akureyri
 • Zdefiniujmy wskaźniki do których można by się odwoływać przy monitorowaniu w sposób ciągły środowiska.
 • Obniżmy zawartość pyłów w powietrzu poprzez lepsze oczyszczanie ulic, udoskonalenie sposobów zapobiegania oblodzeniom oraz redukcję używania opon z kolcami
 • Przykładajmy więcej uwagi do segregowania odpadów i zobowiążmy zakłady pracy do sortowania odpadów
 • Ograniczmy marnotrawstwo i znacząco ograniczmy używanie plastiku
 • Sadźmy krzewy, drzewa i inną rośliny w większych ilościach w celu upiększenia i poprawienia jakości powietrza,
 • Poprawmy dostęp do oraz infrastrukturę na terenach zielonych i ścieżkach spacerowych
 • Zaoferujmy mieszkańcom sadzenie drzew na terenie przydomowych terenów zielonych celu neutralizacji odpadów wynikających z uzywania artykułów pochodnych węgla w gospodarstwach domowych
 • Zaoferujmy mieszkańców możliwość aktywnej opieki nad terenami zielonymi


Rodziny z dziećmi
Żadne dziecko nie powinno być wychowywane w ubóstwie. Każde społeczeństwo, które dba o dzieci i rodziny, jest dobrym społeczeństwem. Dbanie o każde dziecko to inwestycja w przyszłość. Dlatego kładziemy główny nacisk na to,aby społeczeństwo było przyjazne dzieciom, i było miejscem gdzie każde dziecko ma zagwarantowane prawa przysługujące mu zgodnie z Konwencją ONZ dot. praw dziecka, i aby żadne dziecko nie było dyskryminowane ze względu na sytuacje społeczną lub pochodzenie.

 • Przyjmijmy Konwencję ONZ dot. praw dziecka jako podstawę wszelkiej strategii i procesów decyzyjnych.
 • Zapewnijmy miejsca w przedszkolach po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego, jednocześnie wydłużając urlop macierzyński/ojcowski do min. 12 miesięcy.
 • Powołajmy specjalnego rzecznika do spraw dzieci.


Równe prawa
Władze okręgowe są zobowiązane do zapewnienia równości płci i równości wszystkich mieszkańców. Władze okręgowe są zobowiązane do zapobiegania wszystkim objawom przemocy na tle płciowym, seksualizacji kultury masowej, handlu ludźmi i prostytucji oraz zwalczania szkodliwego wpływu stereotypów.

 • Wyeliminujmy dyskryminację pod wieloma postaciami oraz nierówność wynagrodzeń pomiędzy płciami
 • Okażmy wsparcie dla równego wyboru płci w zakresie wyboru edukacji oraz wyboru pracy
 • Zapewnijmy równy dostęp do funduszy i procesu podejmowanie decyzji, np. poprzez uwzględnianie przy planowaniu finansowym płci oraz poprzez zapewnienie demokracji uczestniczącej.
 • Zapewnijmy edukację w temacie równości płci i LGBT+ oraz edukację zapobiegawczą w zakresie przemocy na tle płciowym we wszystkich szkołach i zapewnijmy tą samą edukacje pracownikom oraz mieszkańcom gminy.
 • Zwiększmy procent zatrudniena dla przedstawiciela ds. równości


Edukacja
Szkoły stanowią kamień węgielny równości w społeczeństwie. Chcemy współpracować i prowadzić dialog z wszystkimi pracownikami szkół i przedszkol, aby znaleźć sposoby na jak najlepsze ich wsparcie przez gminę.

 • Znieśmy stopniowo opłaty za przedszkola, szkoły, zajęcia pozalekcyjne oraz posiłki w szkołach
 • Zwiększmy wsparcie dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, szczególnie tych, których język ojczysty jest inny niż islandzki
 • Dokonajmy oceny wprowadzenia ideii „szkoła bez podziałów” i zbadajmy, czy w tym zakresie potrzebne jest większe wsparcie
 • Zwiększmy edukację równościową i seksualną
 • Zredukujmy liczbę uczniów przypadających na każdego nauczyciela zarówno w szkołach podstawowych, jak i przedszkolach zgodnie z życzeniami pracowników
 • Poprawmy warunki pracy uczniów i innych pracowników szkoły we współpracy szkoły z domem


Zdrowie publiczne i profilaktyka zdrowotna
Zdrowie jest najcenniejszym dobrem każdej osoby i dlatego leży w społecznym i finansowym interesie gmin, aby wspierać i zachęcać do zdrowego stylu życia ich mieszkańców. Edukacja oraz dobre wzorce są najskuteczniejszymi środkami zapobiegawczymy.

 • Kładźmy nacisk na dbanie o zdrowie psychiczne, co bylo do tej pory zaniedbywane
 • Wzmocnijmy system profilaktyki przeciwko używkom i polepszmy wsparcie dla osób uzależnionych i ich bliskich.
 • Podążajmy za zaleceniami Lekarza Krajowego w zakresie rewizji miejskiej strategii profilaktyki zdrowotnej
 • Stójmy na straży organizacji pozarządowych, które w profesjonalny sposób udzielają usług i wsparcia. Wspierajmy je w przeróżny sposób pod każdym względem i bądźmy wdzięczni za ich bezcenny wolontariat.
 • Połączmy zajęcia pozalekcyjne dzieci lepiej ze szkołami i transportem publicznym
 • Zaoferujmy zorganizowane gry i zabawy na świeżym powietrzu
 • Skróćmy tydzień pracy poprzez zwiększenie możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin i wprowadźmy elastyczne godziny pracy. Ważne jest, aby wynagrodzenie za prace na dniówce dziennej, wystarczało na utrzymanie.
 • Zapewnijmy osobom poszukującym pracy i seniorom darmowy wstęp na pływalnie
 • Zaoferujmy dodatkowe świadczenia finansowe pracownikom gminy korzystającym z alternatywnych dla samochodu środków transportu


Dobrobyt
Sprawiedliwe społeczeństwo domaga się systemu opieki społecznej, który szanuje prawa mieszkańców i zaspokaja ich potrzeby na ich warunkach. Wszyscy powinni mieć zagwarantowany dostęp do uczestnictwa w społeczeństwie. Ważne jest zapewnienie wszystkim dostępu do kształtowania rozwoju kierunków polityki miejskiej, procesów decyzyjnych i usług, i w ten sposób wzmacniając pozycje obywateli, współpracę i szacunek dla wszystkich korzystających z usług komunalnych.

 • Wspierajmy samopomoc
 • Zintegrujmy usługi domowej opieki pielęgniarskiej i pomocy domowej. Sprawmy, aby były zorientowane na użytkownika i elastyczne.
 • Zwiększmy ofertę mieszkań socjalnych i stwórzmy długoterminową politykę mieszkaniową, poddawaną regularnej rewizji uwzględniając rozwój cen najmu na rynku
 • Zaoferujmy godne i humanitarne rozwiązania dla osób bezdomnych na terenie naszego miasta
 • Zapewnijmy osobom chorym przewlekle mieszkanie i usługi wspierające
 • Przyjmujmy uchodźców gwarantując im odpowiednią opiekę
 • Domy spokojnej starości w Akureyri w dalszym ciągu powinny być prowadzone przez miasto Akureyri


Sztuka i kultura
Infrastruktura umożliwiająca mieszkańcom kultywowanie sztuki i kultury dodaje miastu życia i koloru oraz czyni z niego pożądanym miejscem do osiedlania się i odwiedzania. Sztukę i kulturę należy postrzegać jako jedną całość, a wsparcie dla inicjatyw oddolnych powinno zostać zwiększone.

 • Finansowanie z funduszy kultury powinno w mniejszym stopniu być uzależnione od wartości rynkowej i umożliwiać większą elastyczność w wypłacaniu wynagrodzeń artystom
 • Zwiększmy edukację w zakresie sztuki, rękodzieła i kreatywności w naszych szkołach
 • Wzmocnijmy wszechstronną edukację i zajęcia pozalekcyjne związane ze sztuką i kulturą dla wszystkich grup wiekowych; kreatywność sprzyja budowaniu relacji i zdrowiu psychicznemu.
 • Połóżmy nacisk na kreatywność w ofercie letniego zatrudnienia dla młodych osób przez miasto Akureyri
 • Wspierajmy rozwój edukacji artystycznej na poziomie uniwersyteckim
 • Dopilnujmy, aby artyści otrzymywali należne im wynagrodzenie za eksploatacje ich dzieł. Możnaby ustanowić specjalny fundusz dla wszystkich urzędów i instytucji do wykorzystania w tym celu.


Administracja i demokracja
Administracja miejska powinna przede wszystkim służyć ludziom. Powinniśmy na bieżąco weryfikować i ulepszać jej działania, a także usprawniać procesy komunikacji i konsultacji.

 • Analizujmy potrzeby różnych grup w trakcie podejmowania decyzji, i oferujmy obywatelom różne sposoby wyrażania swoich opinii i potrzeb.
 • Udostępniajmy wszystkie dokumenty związane z podejmowaniem decyzji za pomocą różnorodnych środków, chyba, że prawo nakazuje zachowanie ich poufności.
 • Wprowadźmy administrację elektroniczną w gminach.

 

Planowanie i transport
Planowanie musi opierać się na holistycznym podejściu do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, a także do maksymalizacji jakości powietrza. Systemy transportu miejskiego muszą być rozwijane tak, aby ułatwiać życie bez samochodu i zachęcać do aktywności fizycznej.

 • Usprawnijmy transport publiczny w obrębie miasta i do miasta drogą powietrzną, morską i lądową
 • Rozbudujmy system komunikacji miejskiej i zapewnijmy dostęp do niego wszystkim obywatelom
 • Ułatwijmy dzieciom korzystanie z autobusów miejskich, poprzez zapewnienie obecności opiekunów z ramienia miasta w autobusach w godzinach popołudniowych.
 • Poprawmy system komunikacji powszechnej z osadami leżącymi na pobliskich wyspach.
 • Kontynuujmy realizację planu densyfikacji budowlanej Akureyri
 • Zadbajmy o ścieżki dla pieszych i rowerzystów oraz i stwórzmy z nich jedną całość .
 • Rozpocznijmy budowe od dawna potrzebnego centrum komunikacji miejskiej w centrum Akureyri.
 • Wzmocnijmy rolę lotniska w Akureyri jako lotniska zapasowego dla lotniska w Keflaviku oraz jako pełnoprawnego lotniska międzynarodowego.


Rynek pracy
Miasto Akureyri jest jednym z największych pracodawców w okręgu. Jako takie powinno być siłą wiodącą w dbaniu o dobro i dobre samopoczucie pracowników. Poza zarządzaniem funduszami we wzorcowy sposób, miasto powinno wspierać przedsiębiorcze, wszechstronne, zrównoważone i przyjazne dla środowiska miejsca pracy, które promują odpowiedzialność społeczną.

 • Stwarzajmy pozytywne bodźce motywujące innowacyjnośc i bądźmy świadomi niewykorzystanych możliwości i pozostajmy w stałej współpracy z instytucjami i firmami, które się znajdują na terenie okręgu.
 • Zbadajmy różnorodne i przyjazne dla środowiska źródła energii znajdujące się w naszym okręgu, aby aktywizować rynek pracy w kierunku przyszłości.
 • Wspierajmy odnowe obecnych linii przesyłowych Landsnet
 • Niech gminy i struktury rynku pracy połączą siły w celu stworzenia lepszego, prorodzinnego społeczeństwa oraz w celu skrócenia tygodnia pracy.


Inwestycje i rozwój
Ważne jest, aby ograniczyć inwestycje komunalne i stopniowo zwiększać realizacje przedsięwzięć według potrzeby. Wszystkie planowane przedsięwzięcia mają być troskliwie zaplanowane a ich realizacja powinna opierać się na starannym i dokładnym ocenieniu kosztów.

 • Załóżmy, że planowane przedsięwzięcia nie będą przekraczały jednego miliarda koron rocznie (biorąc za podstawę obecną wartość korony).
 • Kładźmy nacisk na konserwacje obecnie posiadanych nieruchomości oraz spłatę długów
 • Zbudujmy centrum transportu publicznego.
 • Zbudujmy niezbędną infrastrukturę dla wszystkich poziomów kształcenia w każdej z dzielnic miasta.
 • Zbudujmy sieć ścieżek dla pieszych i rowerzystów, które łączyć się będą wewnętrznie oraz z sąsiednimi gminami.
 • Zbudujmy basen pływacki o długości 50 metrów w Naustahverfi.
 • Zapewnijmy budowę zadaszonych parkingów w centrum miasta.
 • Rozbudowujmy centrum Akureyri zgodnie z istniejącymi planami.